Wetswijzigingen per 1 juli 2016 op een rij

5 juli 2016

Halfweg het jaar is voor de wetgever een moment om wetten in te voeren of aan te passen.

Elektronische deponering jaarrekening verplicht

Vanaf 1 juli 2016 is voor kleine tot middelgrote rechtspersonen verplicht de jaarrekening die ziet op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016 elektronisch te deponeren bij het handelsregister. Voor grote rechtspersonen gaat die verplichting in over de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017. (Stb. 2015, nr 505, Kamerstuk 34.262)

Toeslagen

Steevast worden een aantal verhogingen doorgevoerd op de verschillende tegemoetkomingen/toeslagen (Stcrt. 2016/nr 31769). Iedere belanghebbende die een voorschot op zijn tegemoetkoming ontvangt, is verplicht binnen vier weken wijzigingen door te geven die van invloed zijn op de hoogte van de tegemoetkoming. Mede door de koppeling van systemen komen een aantal verplichte meldingen te vervallen. Zo hoeft een belanghebbende geen gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen ontvangt via de Basisregistratie personen niet ook aan die instelling door te geven.

Boete inkeerregeling verhoogd

In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is een wijziging opgenomen ten aanzien van zwartspaarders.Wanneer de Belastingdienst het buiten zijn zicht gehouden vermogen vindt, dan bedraagt de boete 300%. Keert de belastingplichtige tijdig in, dat wil zeggen vóórdat de fiscus het ‘zwarte’ vermogen op het spoor is, dan is sinds 1 juli 2016 de boete 120% (daarvóór 60%) (Stcrt. 2016/nr 34921).

Leidraad Invordering 2008

In de Leidraad Invordering 2008 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in verband met de invoering van het Douanewetboek van de Unie per 1 mei jongstleden, alsmede een aantal redactionele aanpassingen waarmee geen wijziging is beoogd.

Aanscherping bedrijfsopvolgingsregeling na arrest Hoge Raad

Aandelenpakketten die een indirect belang vertegenwoordigen van minder dan 5% kunnen als zodanig onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen, aldus de Hoge Raad op 22 april 2016 (nr. 15/02845, ECLI:NL:HR:2016:705). De wetgever beschouwt dit als een ongewenste verruiming van de regeling en heeft aangekondigd in het Belastingplan 2017 hiertegen maatregelen te nemen. De maatregelen werken terug tot en met 1 juli 2016. De aanscherping beoogt de constructies die via een <5%-aandelenpakket beleggingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling trekken tegen te gaan.

Verhoging uitkeringsbedragen

Het wettelijk minimumloon is gestegen van € 1.524,60 naar € 1.537,20 bruto per maand. Als gevolg van deze verhoging worden de uitkeringen op basis van onder andere de Participatiewet , WW, WAO, ZW, TW aangepast.

Rentetarieven

Per 1 juli 2016 zijn de rentepercentages voor belastingrente en de invorderingsrente ongewijzigd.

De belastingrente voor vennootschapsbelasting bedraagt tot 1 september 2016: 8,05%. Voor de overige belastingen bedraagt de belastingrente 4%. De invorderingsrente is eveneens ongewijzigd en blijft 4%.

De wettelijke rente voor handelstransacties is gedaald van 8,05% naar 8,00%, terwijl het rentepercentage voor niet-handelstransacties 2% is gebleven.

Bron: FiscaalTotaal

« | »